Print
Oct 10
 • Varsity

Event

Monday 10:00 AM - 4:00 PM

Nov 03

Thursday 5:00 PM - 6:15 PM

Nov 15
 • Varsity
 • game

@ Newbury Park

 • Win
 • 1-0

12-5

1
0
Nov 17
 • Varsity
 • game

Birmingham

 • Win
 • 2-0

13-5

1
0
Nov 18
 • Varsity
 • game

@ Polytechnic

 • Win
 • 3-0

19-8

0
0
Nov 21
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Nov 22
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Friday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 26
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 26
 • Varsity

Pilates Session

Saturday 10:00 AM - 10:45 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Monday 3:15 PM - 5:30 PM

Nov 29
 • Varsity

Weights

Tuesday 7:15 AM - 8:00 AM

Nov 29
 • Varsity
 • game

Santa Monica

 • Win
 • 4-0

12-4

2
0
Nov 30
 • Varsity
 • game

Agoura

 • Loss
 • 4-1

14-6

1
0
Dec 01
 • Varsity

Weights

Thursday 7:15 AM - 8:00 AM

Dec 01
 • Varsity

Practice

Thursday 3:15 PM - 5:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Friday 3:00 PM - 4:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Holiday Party

Friday 5:00 PM - 7:00 PM

Dec 03
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 05
 • Varsity

Weights

Monday 7:15 AM - 8:00 AM

Dec 05
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 5:30 PM

Dec 06
 • Varsity
 • game

@ El Segundo

 • Loss
 • 4-2

16-5

0
0
Dec 07
 • Varsity

Weights

Wednesday 7:15 AM - 8:00 AM

Dec 07
 • Varsity
 • game

Redondo Union

 • Win
 • 5-2

14-3

1
0
Dec 08
 • Varsity

Practice

Thursday 3:00 PM - 5:30 PM

Dec 09
 • Varsity

Weights

Friday 7:15 AM - 8:00 AM

Dec 12
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 5:30 PM

Dec 13
 • Varsity
 • game

@ Burroughs

 • Win
 • 6-2

15-11

0
0
Dec 14
 • Varsity

Practice

Wednesday 4:00 PM - 5:30 PM

Dec 15
 • Varsity

Practice

Thursday 1:00 PM - 3:00 PM

Dec 16
 • Win
 • 7-2

14-6

1
0
Dec 16
 • Loss
 • 7-3

13-9

1
0
Dec 17
 • Win
 • 8-3

10-7

0
0
Dec 17
 • Win
 • 9-3

12-9

1
0
Dec 19
 • Varsity

Practice

Monday 1:00 PM - 3:00 PM

Dec 20
 • Varsity

Practice

Tuesday 1:00 PM - 3:00 PM

Dec 21
 • Varsity

Practice

Wednesday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 22
 • Varsity

Practice

Thursday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 28
 • Varsity

Practice

Wednesday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 29
 • Varsity

Practice

Thursday 9:00 AM - 11:00 AM

Dec 30
 • Varsity

Practice

Friday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 05
 • Varsity

Practice

Thursday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 06
 • Varsity

Practice

Friday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 07
 • Varsity

Practice

Saturday 9:00 AM - 11:00 AM

Jan 09

Monday 12:00 PM - 1:30 PM

Jan 09
 • Varsity

Practice

Monday 1:30 PM - 1:30 PM

Jan 10
 • Loss
 • 9-4

13-12

0
0
Jan 11
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 12
 • Varsity

Practice

Thursday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 13
 • Win
 • 10-4

13-1

0
0
Jan 13
 • Win
 • 11-4

10-7

0
0
Jan 14
 • Win
 • 12-4

12-2

0
0
Jan 14
 • Loss
 • 12-5

10-8

0
0
Jan 14
 • Loss
 • 12-6

11-4

0
0
Jan 16
 • Varsity

Practice

Monday 12:00 PM - 2:00 PM

Jan 17
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Jan 17
 • Varsity
 • game

Harvard-Westlake

 • Loss
 • 12-7

17-3

0
0
Jan 18
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 19
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Jan 19
 • Varsity

Practice

Thursday 3:00 PM - 4:30 PM

Jan 20
 • Varsity

Practice

Friday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 23
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 24
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Jan 24
 • Varsity
 • game

Marlborough

 • Win
 • 13-7

14-9

0
0
Jan 25
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 26
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Jan 26
 • Varsity

Practice

Thursday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 27
 • Win
 • 14-7

18-5

0
0
Jan 27
 • Win
 • 15-7

12-9

0
0
Jan 28
 • Win
 • 16-7

15-5

0
0
Jan 28
 • Loss
 • 16-8

14-11

0
0
Jan 30
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 5:30 PM

Jan 31
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Jan 31
 • Varsity
 • game

Marymount

 • Win
 • 17-8

26-1

2
0
Feb 01
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Feb 02
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Louisville

 • Win
 • 18-8

22-4

0
0
Feb 03
 • Varsity

Practice

Friday 3:00 PM - 5:30 PM

Feb 06
 • Varsity

Practice

Monday 3:00 PM - 5:30 PM

Feb 07
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 07
 • Varsity
 • playoff

vs. San Dimas

 • Win
 • 19-8

14-6

0
0
Feb 08
 • Varsity

Practice

Wednesday 3:00 PM - 5:30 PM

Feb 09
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 09
 • Varsity

Film

Thursday 3:00 PM - 4:00 PM

Feb 09
 • Varsity
 • playoff

La CaƱada

 • Loss
 • 19-9

13-11

0
0
Feb 14
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 16
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 21
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 23
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Feb 28
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 02
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 07
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 09
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 14
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 16
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 21
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 23
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 28
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Mar 30
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM

Apr 04
 • Varsity

Weights

Tuesday 6:30 AM - 7:15 AM

Apr 06
 • Varsity

Weights

Thursday 6:30 AM - 7:15 AM