Print
Oct 10
 • Varsity

Event

Monday 10:00 AM - 4:00 PM

Nov 03

Thursday 5:00 PM - 6:15 PM

Nov 15
 • Varsity
 • game

@ Newbury Park

 • Win
 • 1-0

12-5

1
0
Nov 17
 • Varsity
 • game

Birmingham

 • Win
 • 2-0

13-5

1
0
Nov 18
 • Varsity
 • game

@ Polytechnic

 • Win
 • 3-0

19-8

0
0
Nov 21
 • Varsity

Practice

Monday 4:00 PM - 5:30 PM

Nov 22
 • Varsity

Practice

Tuesday 4:00 PM - 5:30 PM

Nov 25
 • Varsity

Practice

Friday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 26
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Nov 26
 • Varsity

Pilates Session

Saturday 10:00 AM - 10:45 PM

Nov 28
 • Varsity

Practice

Monday 3:15 PM - 5:30 PM

Nov 29
 • Varsity

Weights

Tuesday 7:15 AM - 8:00 AM

Nov 29
 • Varsity
 • game

Santa Monica

 • Win
 • 4-0

12-4

2
0
Nov 30
 • Varsity
 • game

Agoura

 • Loss
 • 4-1

14-6

0
0
Dec 01
 • Varsity

Weights

Thursday 7:15 AM - 8:00 AM

Dec 01
 • Varsity

Practice

Thursday 3:15 PM - 5:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Practice

Friday 3:00 PM - 4:30 PM

Dec 02
 • Varsity

Holiday Party

Friday 5:00 PM - 7:00 PM

Dec 03
 • Varsity

Practice

Saturday 8:00 AM - 10:00 AM

Dec 06
 • Varsity
 • game

@ El Segundo

Tuesday 3:30 PM

Dec 07
 • Varsity
 • game

Redondo Union

Wednesday 4:00 PM

Dec 13
 • Varsity
 • game

@ Burroughs

Tuesday 3:45 PM

Jan 10

Tuesday 4:00 PM

Jan 13
 • Varsity
 • tournament

@ Oxnard Tournament

Friday TBD

Jan 14
 • Varsity
 • tournament

@ Oxnard Tournament

Saturday TBD

Jan 17
 • Varsity
 • game

Harvard-Westlake

Tuesday 4:00 PM

Jan 24
 • Varsity
 • game

Marlborough

Tuesday 4:00 PM

Jan 27
 • Varsity
 • tournament

@ Los Altos Tournament

Friday TBD

Jan 28
 • Varsity
 • tournament

@ Los Altos Tournament

Saturday TBD

Jan 31
 • Varsity
 • game

Marymount

Tuesday 4:00 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Louisville

Thursday 3:00 PM